Privacy

Teneinde de Corpora Valere internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Corpora Valere in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Corpora Valere voor welke doeleinden gebruikt en wat Corpora Valere doet om uw privacy te beschermen. Corpora Valere adviseert u voor het gebruik van de Corpora Valere internetsite hiervan kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Indien Corpora Valere gebruik maakt van de diensten van andere Corpora Valere lidfirma′s of hulppersonen, zal Corpora Valere – indien noodzakelijk – uw persoonsgegevens eveneens aan deze Corpora Valere lidfirma′s of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en de infrastructuur van de Corpora Valere-organisatie en de Corpora Valere internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.
Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Corpora Valere internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere Corpora Valere lidfirma′s of door Corpora Valere ingeschakelde hulppersonen.
Corpora Valere zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de Corpora Valere-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Corpora Valere internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Corpora Valere verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Corpora Valere internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Corpora Valere internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Corpora Valere, al dan niet via de Corpora Valere internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Corpora Valere internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Corpora Valere uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Corpora Valere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Corpora Valere internetsite bent. Corpora Valere gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Corpora Valere internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Corpora Valere kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Corpora Valere internetsite.

De Corpora Valere internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Corpora Valere internetsite. Corpora Valere houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina′s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina′s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL′s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Corpora Valere internetsite.

Beveiliging

Corpora Valere heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Corpora Valere toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Corpora Valere kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Corpora Valere is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Corpora Valere raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Corpora Valere Internetsite, kunt u contact opnemen via het contactformulier