Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Corpora Valere is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Corpora Valere of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corpora Valere.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Corpora Valere, schriftelijk of per email.
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Corpora Valere geen controle heeft. Corpora Valere draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de Corpora Valere internetsite een privacy statement van toepassing. Corpora Valere adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Corpora Valere internetsite kennis te nemen.